۱۲۳۴ استرس بهشت ​​، بورلی هیل اولدیورک- ایالت متحده

X